Ekskluzywne szkolenie dla Członków Zarządu oraz Rad Nadzorczych.

Krótki Opis: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości zarządczej i controllingu niezbędnej członkom zarządu oraz rad nadzorczych. Właściwa wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej pozwoli nie tylko rozumieć poszczególne elementy sprawozdania finansowego ale także rozumieć wpływ operacji gospodarczych na jego kształt. Wiedza za zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu pozwoli nie tylko na skuteczną maksymalizację wyników finansowych prezentowanych w sprawozdania finansowych, ale także na podejmowanie decyzji minimalizujących koszt utraconych korzyści dla przedsiębiorstwa.

Miejsce: Warszawa

Daty dla grup szkoleniowych:

Zostanie ustalona indywidualnie z uczestnikami po zebraniu minimalnej grupy w dogodnym dla jej uczestników terminie.

Cena: 2.490 zł netto + VATPromocja 1.990 zł netto + VAT (Uwaga! Cena obowiązuje przy zgłoszeniach internetowych do dnia 31.V.2016). Cena obejmuje udział w warsztatach, komplet materiałów warsztatowych oraz przerwy na kawę oraz lunch. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. 

Miejsce szkolenia: Warszawa (szczegółowe miejsce warsztatów zostanie przesłane / podane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatów)

Prowadzący: Dr Paweł Warowny, dr Marcin Pielaszek

Sposób prowadzenia zajęć: Zajęcia składają się z części prezentacyjnych oraz części warsztatowych. W części warsztatowej uczestnicy pracują pod nadzorem wykładowców nad wspólnym rozwiązaniem praktycznego problemu.

Cel warsztatów: zapoznanie uczestników ze znaczeniem informacji finansowej w zarządzaniu firmą. Zwracamy szczególną uwagę na rozgraniczenie informacji sprawozdawczej (rachunkowości finansowej) od informacji z rachunkowości zarządczej i controllingu. Objaśniamy znaczenie sprawozdania finansowego, mechanizmy prowadzące do jego powstania oraz wskazujemy na wpływ operacji gospodarczych na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Z drugiej strony wskazujemy jak minimalizować koszt utraconych korzyści i maksymalizować zarejestrowane zyski przy wykorzystaniu informacji z rachunku kosztów. Prezentujemy także narzędzie niezbędne w procesie skutecznego wdrażania strategii w przedsiębiorstwie jakim jest Balanced Scorecard. 

Program szkolenia

 1. Odbiorcy informacji. Ramy prawne sprawozdawczości finansowej. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości finansowej 0,5 h

 2. Elementy sprawozdania finansowego (w tej części studia przypadków)
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Rachunek przepływów pieniężnych (2,5 h)
 3. Wpływ operacji gospodarczych na sprawozdanie finansowe (rozbudowany przykład realizowany przy wykorzystaniu MS Excel prezentujący zależności między poszczególnymi elementami sprawozdania ułatwiający zrozumienie działania całej podstawowej sprawozdawczości finansowej) (3,5 h)
 4. Koszty w procesie podejmowania decyzji, koszt utraconych korzyści, decyzje „make or buy”, wpływ ryzyka na podejmowane decyzje zarządcze, ocena projektów inwestycyjnych (wykład oraz studia przypadków) 1,5 h.
 5. Wykorzystanie różnych metod oraz modeli rachunku kosztów w procesie podejmowania decyzji (wykład oraz studium przypadku) 2,5 h.
 6. Balanced Scorecard (BSC) jako skuteczne narzędzie kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie 3h.

Grupa docelowa: Warsztaty skierowane są przede wszystkim do członków zarządu, wyższej kadry kierowniczej, członków rad nadzorczych oraz właścicieli przedsiębiorstw. 

Informacje porządkowe: Warsztaty trwają dwa dni i obejmują łącznie 12 godzin lekcyjnych (każdego dnia po 6 godzin lekcyjnych od 9 do 15 z  przerwami). Pierwsza przerwa kawowa: 15 minut. Druga przerwa na lunch: 45 minut.

 

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i wyślij formularz (mailem lub faxem)