Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie w ujęciu finansowym i zarządczym

Krótki Opis: Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom szkolenia kompleksowej wiedzy na temat zadań i funkcji rachunku kosztów w rachunkowości finansowej i zarządczej. Kurs dostarczy kompleksowej wiedzy na temat ujęcia i rozliczenia kosztów w układzie rodzajowo-kalkulacyjnym oraz tradycyjnych i nowoczesnych metod kalkulacji kosztów. 

Miejsce: Warszawa

Daty dla grup szkoleniowych: Zgodnie z ustaleniami z klientem. Prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Cena: 1.490 zł netto + VAT. Cena obejmuje udział w kursie, komplet materiałów warsztatowych oraz przerwy na kawę oraz lunch. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Służymy pomocą w znalezieniu zakwaterowania.

Miejsce szkolenia: Warszawa (szczegółowe miejsce warsztatów zostanie przesłane / podane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatów)

Prowadzący: Dr Paweł Warowny, dr Marcin Pielaszek

Sposób prowadzenia zajęć: Zajęcia składają się z części prezentacyjnych oraz części warsztatowych. W części warsztatowej uczestnicy pracują pod nadzorem wykładowców nad wspólnym rozwiązaniem praktycznego problemu.

Cel warsztatów: zapoznanie uczestników ze znaczeniem informacji kosztowej w rachunkowości finansowej i zarządczej. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania układu rodzajowo-kalkulacyjnego oraz metod rozliczania kosztów zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych takich jak rachunek kosztów działań (activity-based costing).

Program szkolenia

 1. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu rachunku kosztów 0,5 h
 2. Rachunek kosztów sprawozdawczy a rachunek kosztów dla potrzeb zarządzania 0,5 h
 3. Etapy sprawozdawczego rachunku kosztów, ujęcie kosztów w układzie rodzajowym oraz rozliczenie kosztów na układ kalkulacyjny 0,5 h 
 4. Wycena produktów, produkcji w toku oraz kalkulacja zmiany stany produktów 0,5 h 
 5. Studium przypadku z prezentacją na kontach księgowych oraz sporządzenie rachunku zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i porównawczym 3 h.
 6. Rozliczenie kosztów produkcji pomocniczej (wykład oraz studium przypadku) 1 h.
 7. Metody kalkulacji kosztów wykorzystywane w sprawozdawczym rachunku kosztów (wykład oraz studium przypadku) 1 h.
 8. Rachunek kosztów standardowych oraz analiza odchyleń (wykład oraz studium przypadku) 1 h.
 9. Koszty w procesie podejmowania decyzji - ujęcie zarządcze (wykład oraz studium przypadku) 1 h.
 10. Nowoczesne metody kalkulacji kosztów - rachunek kosztów działań (activity-based costing). 1 h
 11. Studium przypadku wykorzystania rachunku kosztów działań w zarządzaniu. 2 h

Grupa docelowa: Warsztaty skierowane są przede wszystkim do osób pracujących w działach finansowo-księgowych, które są odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie informacji kosztowej.

Informacje porządkowe: Warsztaty trwają dwa dni i obejmują łącznie 12 godzin lekcyjnych (każdego dnia po 6 godzin lekcyjnych od 9 do 15 z  przerwami). Pierwsza przerwa kawowa: 15 minut. Druga przerwa na lunch: 45 minut.

 

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i wyślij formularz (mailem lub faxem)